Tachi Waza
   

 

 

 

 

 

Ikkyo

Nikyo

Shiho Nage

Uchi Kaiten Nage

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru