Tachi Waza
   

 

 

 

 

 

Ikkyo

Irimi Nage

Juji Garami

Kaiten Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Ude Garami

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru