Tachi Waza
   

 

 

 

 

 

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Naname Kokyu Nage

Sankyo

Shiho Nage

Soto Kaiten Nage

Sumi Otoshi

Tenchi Nage

Uchi Kaiten Nage

Ude Garami

Ude Kime Nage

Yonkyo

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru