Tachi Waza
   

 

 

 

 

 

Hiji Kime Osae

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Sankyo

Soto Kaiten Nage

Uchi Kaiten Nage

Ude Garami

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru