Tachi Waza - Kata Dori- Ikkyo - Omote

 

 

 

 

 

Ikkyo

Nikyo

Shiho Nage

Uchi Kaiten Nage

 

 

 

 

bolo2003@mail.ru