Tachi Waza
   

 

 

 

 

 

Juji Garami

Kote Gaeshi

Nikyo

Ude Kime Nage

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru