Tachi Waza
   

 

 

 

 

 

Gokyo

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Soto Kaiten Nage

Tenchi Nage

Uchi Kaiten Nage

Yonkyo

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru