Hanmi Handachi Waza
   

 

 

 

 

 

Ikkyo

Kote Gaeshi

Nikyo

Shiho Nage

Ude Garami

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru