Tachi Waza - Ushiro Ryote Dori - Ude Garami

 

 

 

 

 

Ikkyo

Irimi Nage

Juji Garami

Kaiten Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Ude Garami

   
     
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru