Tachi Waza - Katate Dori - Shiho Nage - Omote

 

 

 

 

 

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Naname Kokyu Nage

Sankyo

Shiho Nage

Soto Kaiten Nage

Sumi Otoshi

Tenchi Nage

Uchi Kaiten Nage

Ude Garami

Ude Kime Nage

Yonkyo

Omote
  Omote (Динамичная форма)
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru