Suwari Waza
   

 

 

 

 

 

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

   

 

 

 

bolo2003@mail.ru