Tachi Waza - Ushiro Ryote Dori Kubishimi - Shiho Nage

 

 

 

 

 

Shiho Nage

   
     
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru