Tachi Waza - Shomen Uchi - Ude Kime Nage (Первая форма)

 

 

 

 

 

Gokyo

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Soto Kaiten Nage

Uchi Kaiten Nage

Ude Garami

Ude Kime Nage

Yonkyo

Первая форма
     
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru