Tachi Waza - Shomen Uchi - Ude Garami - Uchi Kaiten

 

 

 

 

 

Gokyo

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Soto Kaiten Nage

Uchi Kaiten Nage

Ude Garami

Ude Kime Nage

Yonkyo

Uchi Kaiten
     
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru