Suwari Waza - Shomen Uchi - Sankyo - Omote

 

 

 

 

 

Gokyo

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Omote
     
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru