Tachi Waza - Ai Hanmi Katate Dori - Ikkyo - Ura

 

 

 

 

 

Hiji Kime Osae

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Ude Garami

Ude Kime Nage

 

 

 

 

bolo2003@mail.ru