Tachi Waza - Ai Hanmi Katate Dori - Irimi Nage

 

 

 

 

 

Hiji Kime Osae

Ikkyo

Irimi Nage

Kote Gaeshi

Nikyo

Sankyo

Shiho Nage

Ude Garami

Ude Kime Nage

   
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru